Jesteś na: Strona główna / Dla Zwiedzających / Regulaminy

Regulaminy

Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie 

 1. Posiadanie biletu wstępu do Muzeum Zamkowego w Pszczynie, zwanego dalej Muzeum, uprawnia do zwiedzania.
 2. Zakupienie biletu wstępu lub pobranie biletu bezpłatnego oznacza, iż zwiedzający wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminach obowiązujących w Muzeum, zamieszczonych na stronie https://zamek-pszczyna.pl oraz znajdujących się na terenie Muzeum, tj.:
  •    Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie
  •    Zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie w dni bezpłatne
  •    Regulamin korzystania z audioprzewodników i aplikacji w Muzeum Zamkowym w Pszczynie
  •    Regulamin zakupu biletów online
 3. Wejście na ekspozycję możliwe jest po zdezynfekowaniu rąk i zakryciu ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej.
 4. Do każdego zakupionego biletu zwiedzający otrzyma foliowe ochraniacze na buty, celem założenia na obuwie przed wejściem na ekspozycję. O konieczności zakładania ochraniaczy w danym dniu decyduje obsługa lub dyżurny koordynator.
 5. Ekspozycję Muzeum Zamkowego w Pszczynie można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego (dystans, środki ochrony indywidualnej).
 6. Zachowanie dystansu ochronnego nie dotyczy rodzin, osób wspólnie zamieszkujących, niepełnosprawnych wraz z opiekunami,  osób starszych z opiekunem oraz osób mających problemy z przemieszczaniem się wymagających asysty opiekuna.
 7. Grupa zorganizowana, zwiedzająca ekspozycję Muzeum nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy i pilotem).
 8. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone poprzez System Rezerwacji na stronie https://rezerwacja.zamek-pszczyna.pl
 9. Po Muzeum oprowadzać mogą jedynie uprawnieni przewodnicy, na podstawie ważnego certyfikatu wystawionego przez Muzeum.
 10. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, zwiedzają ekspozycje Muzeum wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 11. Muzeum nie mogą zwiedzać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 12. Na ekspozycję nie można wnosić plecaków, toreb oraz innych przedmiotów utrudniających swobodne zwiedzanie ekspozycji, których wymiary przekraczają 30 cm x 25 cm x 15 cm. Istnieje możliwość umieszczenia ich w skrytkach zabezpieczonych zamkiem.
 13. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w sieni przejazdowej wózków dziecięcych.
 14. Przed wejściem na ekspozycję należy umieścić parasole w wyznaczonych pojemnikach. Za pozostawione parasole Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży, plecakach oraz torbach oddanych do garderoby, a także za przedmioty pozostawione na terenie Muzeum w innych miejscach niż przeznaczone do przechowywania rzeczy.
 16. Płynność zwiedzania regulowana jest na podstawie bieżącej sytuacji, przez co ilość osób wchodzących na ekspozycję może się zmieniać.
 17. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.
 18. Wejściem głównym do Muzeum jest brama południowa (od strony Rynku).
 19. W pomieszczeniu kasy biletowej, poza pracownikami Muzeum, może przebywać 1 osoba przy czynnym stanowisku kasowym.
 20. Zaleca się dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.
 21. W soboty, niedziele i święta, ustala się przerwę w pracy kasy biletowej, w godzinach 14.00 – 14.15.
 22. Osoby, które zakupiły bilet przez Internet powinny pojawić się przed wejściem do Muzeum, zgodnie z godziną widniejącą na bilecie.
 23. Zwiedzający, którzy kupili bilet przez Internet wchodzą do Muzeum bez konieczności stania w kolejce, co może wydłużyć okres oczekiwania pozostałych osób.
 24. Wchodzenie na ekspozycję w obuwiu, które może uszkodzić zabytkowe posadzki oraz parkiety, w szczególności w butach na szpilkach, w butach z podkutymi podeszwami, jest niedozwolone.
 25. Osoba pełniąca dyżur koordynacyjny w danym dniu jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg zwiedzania.
 26. Dyżurny koordynator podejmuje decyzje związane z aktualną sytuacją na ekspozycji, w szczególności dotyczące:
  •    zmiany trasy zwiedzania,
  •    zamknięcia części ekspozycji, a w przypadkach szczególnych, do zamknięcia Muzeum,
  •    usunięcia z ekspozycji osób nieprzestrzegających Regulaminu Zwiedzania,
  •    odmówienia wstępu do Muzeum turystom indywidualnym oraz grupom, przybyłym do Muzeum po godzinach otwarcia kasy,
  •    powiadomienia odpowiednich służb w sytuacjach nadzwyczajnych,
  •    innych działań mających na celu zachowanie porządku na ekspozycji i przestrzegania obowiązujących w Muzeum  Regulaminów.
 27. Ze względów konserwatorskich, organizacyjnych oraz obowiązujący stan epidemii trasa zwiedzania może być czasowo zmieniona.
 28. Ze względów bezpieczeństwa, wnętrza Zamku będą okresowo wietrzone i dezynfekowane, co może spowodować chwilową przerwę w ciągłości zwiedzania.
 29. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków odurzających, palenie tytoniu oraz e-papierosów.
 30. W Muzeum zwiedzający powinni zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu eksponatów, w szczególności:
  •    nie dotykać eksponatów,
  •    nie wchodzić za sznury,
  •    nie siadać na zabytkowych meblach,
  •    nie ślizgać się po posadzkach.
 31. Z windy może korzystać  jedna osoba niepełnosprawna wraz z osobą towarzyszącą pod warunkiem zasłonięcia ust i nosa.
 32. Zużyte foliowe ochraniacze na buty powinny zostać umieszczone w oznaczonych pojemnikach przy wyjściu z Muzeum.
 33. Na teren ekspozycji zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów serwisowych osób niepełnosprawnych.
 34. Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami mają możliwość wejścia do Muzeum poza kolejnością, po okazaniu stosownych dokumentów.
 35. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła oraz dodatkowych elementów stabilizujących obraz nagrywania, takich jak statyw, monopad, selfiestick, flycam itp. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.
 36. Podczas zwiedzania nie należy wykonywać połączeń telefonicznych.
 37. Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego wirusem  SARS-CoV-2, będzie okresowo aktualizowany, o czym Muzeum informować będzie na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w komunikatach umieszczanych na terenie Muzeum.
 38. W przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień pracownicy oraz ochrona Muzeum są uprawnieni do podjęcia odpowiednich działań.

 

Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Stajni Książęcych w Pszczynie przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 2. Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 3. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 4. Posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305)
 5. Dzieci do lat 7
 6. Weterani działań poza granicami państwa.

Wykaz osób uprawnionych do ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Stajni Książęcych w Pszczynie przysługującej za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz osoby odbywającym studia doktoranckie, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 2. Osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 3. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo – wychowawczych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 4. Osoby fizyczne odznaczone „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 5. Kombatanci
 6. Dziennikarze
 7. Przewodnicy turystyczni
 8. Członkowie rodzin wielodzietnych, których uprawnienia zostały potwierdzone poprzez wydanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755)
 9. Działacze opozycji antykomunistycznej
 10. Osoby represjonowane z powodów politycznych
 11. Osoby mające co najmniej 60 lat lub więcej są uprawnione do otrzymania dodatkowego biletu na jedną, wybraną wystawę stałą lub czasową prezentowaną aktualnie w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, pod warunkiem wykupienia biletu wstępu na wystawę „Wnętrza XIX-XX wieczne”, zgodnie z zapisami Śląskiej Karty Seniora

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

 1. Legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
 2. Legitymacje emeryta – rencisty
 3. Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
 4. Legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 3, 6 i 7 oraz § 2 pkt 2
 5. Legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 2 pkt 1
 6. Zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
 7. Legitymacja Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
 8. Karta Polaka
 9. Karta Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755)
 10. Dokumenty potwierdzające wiek
 11. Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
 12. Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Regulamin rezerwacji zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie z przewodnikiem

I. Rezerwacja i płatność

 1. Ekspozycję Muzeum Zamkowego w Pszczynie można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach, które nie mogą przekroczyć 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.)
 2. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej: www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl. Rezerwacja zwiedzania z przewodnikiem możliwa jest również w drodze telefonicznej, z tym że w tym przypadku pobierana jest opłata rezerwacyjna w kwocie 10 zł brutto płatna łącznie z wykonaną usługą.
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy zawiadomić Muzeum najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania, a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodującej rezygnację z rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania Muzeum należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:
  a) on-line za pośrednictwem serwisu internetowego Muzeum na stronie www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl – poprzez zalogowanie się na swoim koncie i anulowanie rezerwacji,
  b) drogą mailową – poprzez przesłanie rezygnacji na adres: rezerwacja[at]zamek-pszczyna.pl,
  c) bądź faksem – przesyłając rezygnację pod nr 32 449 03 33.
 5. Rezerwacji zwiedzania można dokonywać w terminie 1 roku przed planowanym terminem zwiedzania. Natomiast w okresie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania, rezerwacji można dokonać tylko drogą telefoniczną pod numerem: (32) 210 30 37 - w tym przypadku pobierana jest opłata w kwocie 10 zł brutto.
 6. Zamiana terminów zwiedzania ekspozycji Muzeum zarezerwowanych w systemie on-line wymaga zgody Muzeum.
 7. Rezerwacja musi zostać opłacona najpóźniej do 7 dni przed datą zwiedzania, zgodnie z wyliczonymi kosztami usługi przewodnickiej.
 8. Jeśli po upływie wyznaczonego terminu płatność nie zostanie odnotowana, rezerwacja zostaje anulowana.
 9. Opłatę za rezerwację należy dokonać przez System płatności PayU lub jeśli rezerwacja została dokonana w mniej niż 7 dni przed datą zwiedzania – w Kasie Muzeum.
 10. Finalizacja transakcji możliwa jest tuż po zakończeniu procesu rezerwacji lub poprzez wznowienie płatności z linka podanego w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację zwiedzania, a także poprzez wywołanie płatności z panelu użytkownika w Systemie rezerwacji.
 11. W przypadku rezerwacji, które zostały dokonane telefonicznie dopuszcza się płatność przelewem na konto bankowe Muzeum.
 12. Pracownik Muzeum na podstawie kosztów wyliczonych przez System rezerwacji, po wyborze przez osobę rezerwującą rodzaju ekspozycji oraz podaniu ilości osób, informuje o kosztach rezerwacji, dacie płatności oraz wskazuje numer konta i wymagany opis przelewu.
 13. Płatności internetowe obsługiwane są wyłącznie przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, za pośrednictwem portalu internetowego www.payu.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powoduje,iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu www.payu.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: pomoc[at]payu.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 61 630 60 05.
 14. Ceny usługi przewodnickiej zawierają podatek VAT.
 15. W celu uzyskania faktury VAT za wykupioną w drodze elektronicznej usługę przewodnicką należy wpisać dane w polu „Dane do faktury” lub zwrócić się do Muzeum Zamkowego w Pszczynie poprzez e-pocztę na adres: ksiegowosc[at]zamek-pszczyna.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od daty zwiedzania.
 16. Po opłaceniu należności za usługę przewodnicką na podany adres e-mail System rezerwacji prześle potwierdzenie dokonania płatności.

II. Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji zwiedzania, opłacania należności za usługę przewodnicką oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum wysyłając wiadomość e-mail na adres: rezerwacja[at]zamek-pszczyna.pl lub poprzez pocztę klasyczną na adres: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
 2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
 3. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.

III. Zwroty

 1. Opłata za wykupienie usługi przewodnickiej oraz opłata rezerwacyjna nie podlegają zwrotowi.
 2. W przypadku, gdy Zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum dokonywać będzie zwrotu należności poprzez System PayU lub przelewem na rachunek bankowy.
 3. Spóźnienie dłuższe niż 15 (piętnaście) minut od terminu rozpoczęcia Zwiedzania, wskazanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zwiedzaniu.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. W trakcie procesu rezerwacji zwiedzania Muzeum z przewodnikiem, Zamawiający przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria[at]zamek-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 3. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo[at]zamek-pszczyna.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy rezerwacji i opłacenie kosztów usługi przewodnickiej, o których mowa w Regulaminie serwisu, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Serwisu na stronie internetowej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi umożliwiającej składanie kolejnych zamówień - w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane ze sprzedażą oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z postanowieniami umów zawartych z tymi podmiotami.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
 9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
 10. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację rezerwacji zwiedzania Muzeum z przewodnikiem.


V. Postanowienia końcowe

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywana jest rezerwacja zwiedzania. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Systemu Rezerwacji prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8–15 pod numerem (+48) 32 210 30 37 lub na adres email: [at]
 3. Zamawiający, przed dokonywaniem rezerwacji online zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nie przesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 4. Niniejszy Regulamin rezerwacji zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie z przewodnikiem dostępny jest na stronach internetowych Muzeum pod adresami: www.zamek-pszczyna.pl oraz www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl